Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu BankomatGo (‘OWWB’) zawierają prawnie obowiązujące regulacje określające istotne warunki korzystania z usługi wynajmu.

§ 1. Definicje.

Poniższe wyrażenia określone w OWWB, w tym ich odpowiedniki w liczbie mnogiej, posiadają następujące znaczenie:

 1. ‘Bankomat’ – Bankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-619) przy ul. Potockiej 27, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536741, NIP 1130093495;
 2. ‘BankomatGo’ – oferta Bankomat zawierająca szczegółowe informacje dotyczące wynajmu umieszczone na stronie internetowej www.bankomatgo.pl;
 3. ‘Bankomat Service Hub’ (BSH) – centrum wydawania, przyjmowania i serwisu liczarek, mieszczące się przy ul. Potockiej 27, 01-619 Warszawa;
 4. ‘liczarka’ – liczarka wartościowa do liczenia banknotów model iHunter iH110Go zgodna z konfiguracją opisaną w ofercie BankomatGo;
 5. ‘Użytkownik’ – przedsiębiorca korzystający z usługi wynajmu;
 6. ‘Zamówienie’ – zamówienie przez Użytkownika usługi wynajmu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1;
 7. ‘Usługi serwisowe’ – usługi dotyczące liczarek: czynności konserwacyjne, naprawy, aktualizacje oprogramowania, dostawa akcesoriów i inne powiązane;
 8. Podręcznik Użytkownika – instrukcja obsługi liczarki w j. polskim.

§ 2 Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu:

 1. Użytkownik przesyła drogą elektroniczną wypełnione zamówienie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Użytkownika, wraz ze skanem dokumentów, z których wynika upoważnienie do reprezentowania Użytkownika;
 2. wraz z przesłaniem zamówienia Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje przesłane we wniosku są prawdziwe, dokładne i aktualne oraz, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zapisy określone w OWWB;
 3. Bankomat zastrzega sobie prawo do przyjęcia wybranego zamówienia;
 4. wraz z przyjęciem zamówienia Bankomat wyraża zgodę na wynajem liczarki, zgodnie z warunkami określonymi w OWWB i wskaże termin przekazania liczarki, które może być zrealizowane przez odbiór osobisty w BSH lub na żądanie Użytkownika za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, a także udostępni elektroniczną wersję Podręcznika Użytkownika;
 5. warunkiem wydania liczarki jest wpłata przez Użytkownika na rachunek Bankomat zwrotnej kaucji w wysokości 500,00 zł; zwrot kaucji nastąpi w ciągu 14 dni od rozliczenia wynajmu;
 6. Bankomat każdorazowo przed wydaniem liczarki dokona przeglądu technicznego, sprawdzając jej kompletność i poprawność działania oraz aktualność zainstalowanego oprogramowania, a także sporządzi dokumentację fotograficzną liczarki i zawartości opakowania, a w przypadku przekazania liczarki za pośrednictwem przesyłki kurierskiej również dokumentację fotograficzną stanu kompletnej przesyłki przed wysyłką;

__________________________________________________________________________________________

Strona 1/5

Ogólne Warunki Wynajmu BankomatGo

__________________________________________________________________________________________

 1. z czynności wydania liczarki Bankomat sporządzi jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy, którego integralną częścią będzie dokumentacja fotograficzna liczarki i przesyłki przed wysyłką;
 2. w przypadku przekazania liczarki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Użytkownik jest obowiązany skontrolować w obecności kuriera zewnętrzny stan opakowania, a po odebraniu przesyłki, także zawartość opakowania; brak zgłoszenia kurierowi zastrzeżeń dotyczących stanu opakowania oraz brak zgłoszenia Bankomat zastrzeżeń co do stanu i kompletności przesyłki poczytywany jest za obiór liczarki bez zastrzeżeń;
 3. okres wynajmu nie może trwać krócej niż 30 dni kalendarzowych;
 4. okres wynajmu liczony jest w dniach kalendarzowych licząc od dnia osobistego odbioru liczarki przez Użytkownika z BSH lub w przypadku przesyłki kurierskiej, od dnia odebrania przesyłki przez kuriera, do dnia osobistego zwrotu liczarki w BSH lub dnia przekazania kurierowi przesyłki zawierającej liczarkę nadanej do BSH;
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę wynajmu ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni kalendarzowych licząc od rozpoczęcia wynajmu, przesyłając pisemne oświadczenie na adres Bankomat i zwracając liczarkę osobiście w BSH lub poprzez wysłanie liczarki przesyłką kurierską do BSH; oświadczenie o wypowiedzeniu umowy złożone w prawidłowym terminie jest skuteczne z dniem osobistego zwrotu liczarki w BSH lub wysłania liczarki przesyłką kurierską do BSH przez Użytkownika;
 6. w całym okresie wynajmu Bankomat udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia; gwarancja prawidłowego działania urządzenia obejmuje usterki i uszkodzenia, których przyczyną jest wada urządzenia, z wyłączeniem usterek i uszkodzeń wynikłych z przyczyn opisanych § 3;
 7. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że liczarka nie może być dostępna przez cały czas i wymaga okresowej regulacji w celu zapewnienia właściwego działania, w związku z czym maksymalny okres używania jednej liczarki wynosi 180 dni i po jego upływie liczarka musi zostać zwrócona do BSH; w przypadku umowy wynajmu zawartej na okres dłuższy niż 180 dni Bankomat jest obowiązany do wydania Użytkownikowi liczarki zamiennej o parametrach odpowiadających zwróconemu urządzeniu; ustępy 6 i 8 powyżej stosuje się odpowiednio;
 8. w przypadku awarii lub zauważonej niesprawności liczarki Użytkownik zobowiązany jest odłączyć liczarkę od zasilania oraz niezwłocznie zawiadomić BSH telefonicznie (+22 84 38 670) lub pocztą elektroniczną skierowaną na adres serwis@bankomat.pl, podając w zgłoszeniu: numer seryjny liczarki, krótki opis niesprawności, stan licznika przeliczonych banknotów, informację o wyświetlonych komunikatach oraz postępować zgodnie z dyspozycjami, instrukcjami i zaleceniami przekazanymi przez Bankomat;

15.w przypadku, gdy liczarka musi być przesłana do BSH, Użytkownik zobowiązany jest spakować liczarkę wraz z wyposażeniem do oryginalnego opakowania;

16. w przypadku zniszczenia lub zagubienia oryginalnego opakowania Użytkownik zobowiązany jest wstrzymać się z wysyłką liczarki i zamówić opakowanie zastępcze w Bankomat;

17.Użytkownik upoważnia Bankomat do bezpośredniego skontaktowania się w sprawach związanych z wynajmem liczarki i jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w zamówieniu adres mailowy informacji i wiadomości dotyczących oferty Bankomat;

18. Użytkownik obowiązany jest zwrócić liczarkę do BSH osobiście lub wysłać liczarkę przesyłką kurierską na adres BSH w terminie:

a. ostatniego dnia wynajmu;

__________________________________________________________________________________________

Strona 2/5

Ogólne Warunki Wynajmu BankomatGo

__________________________________________________________________________________________

b. w dniu następnym po upływie 180 dnia wynajmu;

c. w dniu następnym po upływie doręczenia Użytkownikowi oświadczenia Bankomat o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;

d. w dniu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzenia Umowy.

19. z czynności osobistego zwrotu liczarki lub zwrotu liczarki za pośrednictwem firmy kurierskiej Bankomat sporządzi jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy, którego integralną częścią będzie dokumentacja fotograficzna doręczonej liczarki i przesyłki.

§ 3. Warunki korzystania z liczarki.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że liczarka jest wyłączną własnością Bankomat;
 2. Użytkownik nie może zmienić deklarowanego w zamówieniu miejsca użytkowania liczarki bez uzyskania pisemnej zgody Bankomat. W żadnym wypadku liczarka nie może opuścić granic Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. przed rozpoczęciem użytkowania liczarki, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Podręcznikiem Użytkownika;
 4. Użytkownik nie może samodzielnie lub z pomocą innych osób podejmować prób lub dokonywać modyfikacji, napraw, rekonfiguracji liczarki lub używać liczarki do innych celów niż do obsługi banknotów, a także podłączać urządzeń peryferyjnych bez uzgodnienia z Bankomat;
 5. Użytkownik może samodzielnie instalować otrzymane od Bankomat pliki zawierające oprogramowanie aktualizacyjne lub dostarczyć liczarkę do BSH w celu nieodpłatnego zainstalowania tego oprogramowania;
 6. liczarki, które nie zostaną zwrócone w ciągu 48 godzin po upływie okresu wynajmu, zostaną uznane za zagubione lub skradzione. Bankomat zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań wymaganych i dozwolonych przez prawo w celu odzyskania stanowiącej własność Bankomat liczarki na koszt Użytkownika;
 7. Użytkownik jest obowiązany zwrócić liczarkę w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne;
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania oryginalnego opakowania wraz z wypełnieniem zabezpieczającym oraz kabla zasilającego i prowadnic banknotów;
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikające w szczególności:
  1. z użytkowania niezgodnego z Podręcznikiem Użytkownika, lub użycia liczarki niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  2. z prób lub modyfikacji, rekonfiguracji lub podłączania urządzeń peryferyjnych bez uzgodnienia z Bankomat;
  3. ze zdarzeń losowych, np. takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna lub inna klęska żywiołowa, nieprawidłowe napięcie zasilające lub zwarcie spowodowane dostaniem się do wnętrza liczarki obcego ciała oraz uszkodzeniem chemicznym, elektrycznym, elektrostatycznym lub mechanicznym;
  4. z uszkodzeń fizycznych i innych uszkodzeń mechanicznych;

__________________________________________________________________________________________

Strona 3/5

Ogólne Warunki Wynajmu BankomatGo

__________________________________________________________________________________________

 1. z zabrudzenia liczarki w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową pracę, w wyniku zaniedbania w wykonywaniu bieżących czynności czyszczących zgodnie z opisem w Podręczniku Użytkownika;
 2. z transportu urządzeń w innym opakowaniu niż oryginalne lub opakowaniu zastępczym, dostarczonym przez Bankomat;
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za utratę liczarki w wyniku kradzieży;
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że liczarka przeznaczona jest wyłącznie do liczenia obiegowych banknotów polskich i zobowiązuje się używać liczarki wyłącznie do liczenia takich banknotów;

12.Użytkownik przyjmuje do wiadomości limit związany z intensywnością użytkowania wynoszący 500.000 (pięćset tysięcy) banknotów miesięcznie, przeliczany proporcjonalnie do całego okresu wynajmu;

13. w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z liczarki, o których mowa powyżej, Bankomat jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 Opłaty.

 1. o ile nie wskazano inaczej, wszystkie opłaty określone niżej są denominowane w złotych netto, tj. bez obowiązującego podatku VAT:
  1. czynsz za wynajem naliczany jest za cały okres wynajmu według stawki 5,00 zł dziennie;
  2. dopłata do czynszu w przypadku przekroczenia limitu użytkowania: 100% dziennej stawki, za każdy dzień przekroczenia;
  3. przesyłka kurierska: każdorazowo 50,00 zł;
  4. czyszczenie zabrudzonej liczarki w BSH: 100,00 zł;
  5. opakowanie zastępcze: 100,00 zł;
  6. naprawy uszkodzeń lub uzupełnienie braków w wyposażeniu za które odpowiada Użytkownik: ryczałt za robociznę w wysokości 300,00 zł, powiększony o wartość wymienionych części w cenach katalogowych;
  7. całkowite zniszczenie lub utrata w wyniku kradzieży liczarki: 5.475,00 zł;
 2. podstawowym okresem rozliczeniowym czynszu jest jeden miesiąc kalendarzowy;
 3. opłaty będą uiszczane przez Użytkownika na podstawie faktur wystawionych przez Bankomat; Użytkownik upoważnia Bankomat do wystawiania faktur elektronicznych bez podpisu Użytkownika;
 4. Bankomat jest uprawniony do wystawienia faktury VAT dotyczącej opłat o których mowa w Ustępie 1. ostatniego dnia pełnego lub niepełnego okresu rozliczeniowego lub ostatniego dnia okresu najmu;
 5. wartość usługi lub towaru, której dotyczy wystawiona faktura VAT, zostanie każdorazowo powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, ustaloną w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług;
 6. termin płatności faktur VAT wynosi 7 dni od dnia wysłania Użytkownikowi faktury VAT na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

__________________________________________________________________________________________

Strona 4/5

Ogólne Warunki Wynajmu BankomatGo

__________________________________________________________________________________________

7. W przypadku opóźnienia płatności za fakturę wystawioną przez Bankomat, Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie z kaucji opłat wymienionych w ustępie 1; w takim wypadku będzie zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia kaucji pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Bankomat oświadcza, że jest podatnikiem VAT posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 113-009-34-95;
 2. wszelkie zmiany OWWB wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 3. w sprawach nieuregulowanych OWWB zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego;
 4. sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd warszawski, właściwy miejscowo dla siedziby Bankomat, o ile Strony nie załatwią polubownie ewentualnego sporu w terminie do 30 dni od powstania sporu.