Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu BankomatGo (‘OWWB’) zawierają prawnie obowiązujące regulacje określające istotne warunki korzystania z usługi wynajmu.

§ 1
Definicje
.

Poniższe wyrażenia określone w OWWB, w tym ich odpowiedniki w liczbie mnogiej, posiadają następujące znaczenie:

 

 1.  ‘Bankomat’ – Bankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-619) przy ul. Potockiej 27, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
        Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536741, NIP 1130093495;
 2.  ‘BankomatGo’ – oferta Bankomat zawierająca szczegółowe informacje dotyczące wynajmu umieszczone na stronie internetowej www.bankomatgo.pl;
 3.  ‘Bankomat Service Hub’ (BSH) – centrum wydawania, przyjmowania i serwisu urządzeń, mieszczące się przy ul. Potockiej 27, 01-619 Warszawa;
 4.  ‘urządzenia’ – sterylizator powietrza model TELLEE w konfiguracji opisanej w ofercie BankomatGo;
 5.  ‘Użytkownik’ – przedsiębiorca korzystający z usługi wynajmu;
 6.  ‘Zamówienie’ – zamówienie przez Użytkownika usługi wynajmu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1;
 7.  ‘Usługi serwisowe’ – usługi dotyczące liczarek: czynności konserwacyjne, naprawy, aktualizacje oprogramowania, dostawa akcesoriów i inne powiązane;
 8.  Podręcznik Użytkownika – instrukcja obsługi urządzenia w j. polskim.

§ 2
Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu:

 1. Użytkownik przesyła drogą elektroniczną wypełnione zamówienie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Użytkownika, wraz ze skanem      
       dokumentów, z których wynika upoważnienie do reprezentowania Użytkownika;
 2. Wraz z przesłaniem zamówienia Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje przesłane we wniosku są prawdziwe, dokładne i aktualne oraz, że zapoznał się
      i akceptuje wszystkie zapisy określone w OWWB;
 3. Bankomat zastrzega sobie prawo do przyjęcia wybranego zamówienia;
 4. Wraz z przyjęciem zamówienia Bankomat wyraża zgodę na wynajem urządzenia, zgodnie z warunkami określonymi w OWWB i wskaże termin przekazania
      urządzenia, które może być zrealizowane przez odbiór osobisty w BSH lub na żądanie Użytkownika za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, a także udostępni
      elektroniczną wersję Podręcznika Użytkownika;
 5. Warunkiem wydania urządzenia jest wpłata przez Użytkownika na rachunek Bankomat zwrotnej kaucji w wysokości 200,00 zł; zwrot kaucji nastąpi w ciągu 14 dni
       od rozliczenia wynajmu;
 6. Bankomat każdorazowo przed wydaniem urządzenia dokona przeglądu technicznego, sprawdzając jego kompletność i poprawność działania oraz aktualność
       zainstalowanego oprogramowania, a także sporządzi dokumentację fotograficzną urządzenia i zawartości opakowania, a w przypadku przekazania urządzenia
       za pośrednictwem przesyłki kurierskiej również dokumentację fotograficzną stanu kompletnej przesyłki przed wysyłką;
 7. Z czynności wydania urządzenia Bankomat sporządzi jednostronny protokół zdawczoodbiorczy, którego integralną częścią będzie dokumentacja fotograficzną
       urządzenia i przesyłki przed wysyłką;
 8. W przypadku przekazania urządzenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, Użytkownik jest obowiązany skontrolować w obecności kuriera zewnętrzny stan
       opakowania, a po odebraniu przesyłki, także zawartość opakowania; brak zgłoszenia kurierowi zastrzeżeń dotyczących stanu opakowania oraz brak zgłoszenia
       Bankomat zastrzeżeń co do stanu i kompletności przesyłki poczytywany jest za obiór urządzenia bez zastrzeżeń;
 9. Okres wynajmu nie może trwać krócej niż 30 dni kalendarzowych;
 10. Okres wynajmu liczony jest w dniach kalendarzowych licząc od dnia osobistego odbioru urządzenia przez Użytkownika z BSH lub w przypadku przesyłki
         kurierskiej, od dnia odebrania przesyłki przez kuriera, do dnia osobistego zwrotu urządzenia w BSH lub dnia przekazania kurierowi przesyłki zawierającej
         urządzenie nadanej do BSH;
 11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę wynajmu ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni kalendarzowych
         licząc od rozpoczęcia wynajmu, przesyłając pisemne oświadczenie na adres Bankomat i zwracając urządzenie osobiście w BSH lub poprzez wysłanie urządzenia
         przesyłką kurierską do BSH; oświadczenie o wypowiedzeniu umowy złożone w prawidłowym terminie jest skuteczne z dniem osobistego zwrotu urządzenia
         w BSH lub wysłania urządzenia przesyłką kurierską do BSH przez Użytkownika;
 12. w całym okresie wynajmu Bankomat udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia; gwarancja prawidłowego działania urządzenia obejmuje usterki
         i uszkodzenia, których przyczyną jest wada urządzenia, z wyłączeniem usterek i uszkodzeń wynikłych z przyczyn opisanych § 3;
 13. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że urządzenie nie może być dostępna przez cały czas i wymaga okresowej regulacji w celu zapewnienia
         właściwego działania, w związku z czym maksymalny okres używania jednego urządzenia wynosi 180 dni i po jego upływie urządzenie musi zostać zwrócone
         do BSH; w przypadku umowy wynajmu zawartej na okres dłuższy niż 180 dni Bankomat jest obowiązany do wydania Użytkownikowi urządzenia zamiennego
         o parametrach odpowiadających zwróconemu urządzeniu; ustępy 6 i 8 powyżej stosuje się odpowiednio;
 14. W przypadku awarii lub zauważonej niesprawności urządzenia Użytkownik zobowiązany jest odłączyć urządzenie od zasilania oraz niezwłocznie zawiadomić
         BSH telefonicznie (+22 84 38 670) lub pocztą elektroniczną skierowaną na adres serwis@bankomat.pl, podając w zgłoszeniu: numer seryjny urządzenia, krótki
         opis niesprawności, informację o wyświetlonych komunikatach oraz postępować zgodnie z dyspozycjami, instrukcjami i zaleceniami przekazanymi przez
         Bankomat;
 15. W przypadku, gdy urządzenie musi być przesłane do BSH, Użytkownik zobowiązany jest spakować urządzenie wraz z wyposażeniem do oryginalnego opakowania;
         
  w przypadku zniszczenia lub zagubienia oryginalnego opakowania Użytkownik zobowiązany jest wstrzymać się z wysyłką urządzenia i zamówić opakowanie
         zastępcze w Bankomat;
 16. Użytkownik upoważnia Bankomat do bezpośredniego skontaktowania się w sprawach związanych z wynajmem urządzenia i jednocześnie wyraża zgodę na
         otrzymywanie na wskazany w zamówieniu adres mailowy informacji i wiadomości dotyczących oferty Bankomat;
 17. Użytkownik obowiązany jest zwrócić urządzenie do BSH osobiście lub wysłać urządzenie przesyłką kurierską na adres BSH w terminie:
        a. ostatniego dnia wynajmu;
        b. w dniu następnym po upływie 180 dnia wynajmu;
        c. w dniu następnym po upływie doręczenia Użytkownikowi oświadczenia Bankomat o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
        d. w dniu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzenia Umowy.
 18. Z czynności osobistego zwrotu urządzenia lub zwrotu urządzenia za pośrednictwem firmy kurierskiej Bankomat sporządzi jednostronny protokół
         zdawczo-odbiorczy, którego integralną częścią będzie dokumentacja fotograficzna doręczonego urządzenia i przesyłki.

§ 3.
Warunki korzystania z urządzenia
.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że urządzenie jest wyłączną własnością Bankomat;
 2. Użytkownik nie może zmienić deklarowanego w zamówieniu miejsca użytkowania urządzenia bez uzyskania pisemnej zgody Bankomat.
       W żadnym wypadku
  urządzenie nie może opuścić granic Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Podręcznikiem Użytkownika;
 4. Użytkownik nie może samodzielnie lub z pomocą innych osób podejmować prób lub dokonywać modyfikacji, napraw, rekonfiguracji urządzenia lub używać
       urządzenia do innych celów niż do sterylizacji powietrza, a także podłączać urządzeń peryferyjnych bez uzgodnienia z Bankomat;
 5. Użytkownik może samodzielnie instalować otrzymane od Bankomat pliki zawierające oprogramowanie aktualizacyjne lub dostarczyć urządzenie do BSH
       w celu nieodpłatnego zainstalowania tego oprogramowania;
 6. Urządzenie, które nie zostanie zwrócone w ciągu 48 godzin po upływie okresu wynajmu, zostanie uznane za zagubione lub skradzione. Bankomat zastrzega
       sobie prawo do podjęcia wszelkich działań wymaganych i dozwolonych przez prawo w celu odzyskania stanowiącej własność Bankomat urządzenia na koszt
       Użytkownika;
 7. Użytkownik jest obowiązany zwrócić urządzenie w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne;
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania oryginalnego opakowania wraz z wypełnieniem zabezpieczającym oraz kabla zasilającego i prowadnic banknotów;
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikające w szczególności:
       a. z użytkowania niezgodnego z Podręcznikiem Użytkownika, lub użycia urządzenia niezgodnie z jej przeznaczeniem;
       b. z prób lub modyfikacji, rekonfiguracji lub podłączania urządzeń peryferyjnych bez uzgodnienia z Bankomat;
       c. ze zdarzeń losowych, np. takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna lub inna klęska żywiołowa, nieprawidłowe napięcie zasilające lub zwarcie spowodowane
           dostaniem się do wnętrza urządzenia obcego ciała oraz uszkodzeniem chemicznym, elektrycznym, elektrostatycznym lub mechanicznym;
       d. z uszkodzeń fizycznych i innych uszkodzeń mechanicznych;
       e. z zabrudzenia urządzenia w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową pracę, w wyniku zaniedbania w wykonywaniu bieżących czynności czyszczących zgodnie
           z opisem w Podręczniku Użytkownika;
       f. z transportu urządzeń w innym opakowaniu niż oryginalne lub opakowaniu zastępczym, dostarczonym przez Bankomat;
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za utratę urządzenia w wyniku kradzieży;
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że urządzenie przeznaczona jest wyłącznie do sterylizacji powietrza w warunkach nieprzemysłowych i zobowiązuje się
        używać urządzenie wyłącznie do takiego celu;
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości limit związany z intensywnością użytkowania wynoszący 300 (trzysta) godzin miesięcznie, przeliczany proporcjonalnie
         do całego okresu wynajmu;
 13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z urządzenia, o których mowa powyżej, Bankomat jest uprawniony do wypowiedzenia
         umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4
Opłaty

 1. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie opłaty określone niżej są denominowane w złotych netto, tj. bez obowiązującego podatku VAT:
      a.  czynsz za wynajem naliczany jest za cały okres wynajmu według stawki 5,00 zł dziennie;
      b.  dopłata do czynszu w przypadku przekroczenia limitu użytkowania: 100% dziennej stawki, za każdy dzień przekroczenia;
      c.   przesyłka kurierska: każdorazowo 50,00 zł;
      d.  czyszczenie zabrudzonego urządzenia w BSH: 100,00 zł;
      e.  opakowanie zastępcze: 100,00 zł;
      f.   naprawy uszkodzeń lub uzupełnienie braków w wyposażeniu za które odpowiada Użytkownik: ryczałt za robociznę w wysokości 300,00 zł, powiększony
           o wartość wymienionych części w cenach katalogowych;
      g.  całkowite zniszczenie lub utrata w wyniku kradzieży urządzenia: 2881,00 zł;
 2. Podstawowym okresem rozliczeniowym czynszu jest jeden miesiąc kalendarzowy;
 3. Opłaty będą uiszczane przez Użytkownika na podstawie faktur wystawionych przez Bankomat; Użytkownik upoważnia Bankomat do wystawiania faktur
       elektronicznych bez podpisu Użytkownika;
 4. Bankomat jest uprawniony do wystawienia faktury VAT dotyczącej opłat o których mowa w Ustępie 1. ostatniego dnia pełnego lub niepełnego okresu
       rozliczeniowego lub ostatniego dnia okresu najmu;
 5. Wartość usługi lub towaru, której dotyczy wystawiona faktura VAT, zostanie każdorazowo powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, ustaloną w oparciu
       o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług;
 6. Termin płatności faktur VAT wynosi 7 dni od dnia wysłania Użytkownikowi faktury VAT na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 7. W przypadku opóźnienia płatności za fakturę wystawioną przez Bankomat, Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie z kaucji opłat wymienionych w ustępie 1;
       w takim wypadku będzie zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia kaucji pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Bankomat oświadcza, że jest podatnikiem VAT posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 113-009-34-95;
 2. Wszelkie zmiany OWWB wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 3. W sprawach nieuregulowanych OWWB zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego;
 4. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd warszawski, właściwy miejscowo dla siedziby Bankomat, o ile Strony nie załatwią polubownie ewentualnego sporu
       w terminie do 30 dni od powstania sporu.